previous pauseresume next

امام جمعه ی شهر دیزیچه و سرپرست اداره اوقاف از بیماران بستری در بیمارستان