previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی CPR

 روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه سال جاری جلسه آموزشی CPR جهت پرسنل پرستاری و مامایی بیمارستان برگزار گردید

در این کارگاه آموزشی آموزشهای تئوری و عملی CPR ارائه گردید