previous pauseresume next

سوپر وايزر آموزشي

 
   خانم سکینه صادقی  سوپروایزر آموزشی بیمارستان
 
 
شرح وظایف  سوپروایزر آموزشی :
۱- تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت،میان مدت،بلند مدت)
۲- تعیین نیازهای آموزشی(مددجویان،خانواده،رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود)
۳- اولویت بندی نیازهای آموزشی
۴- تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
۵- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
۶- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای اموزشی بخش های مرتبط
۷- تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان
۸- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
۹- پیشنهاد تهیه کتب،مجلات،جزوات و وسایل کمک آموزشی جهتارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
۱۰- تشکیل کمیته آموزشی،پژوهشی پرستاری
۱۱- هماهنگی،همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان درکلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
۱۲- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
۱۳- همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
۱۴- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت،در امر آموزش
۱۵- همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
۱۶- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس،جزوه/پمفلت و...)
۱۷- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
۱۸- هدایت و آموزش کارکنان در راستای :
 

الف- حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و مامایی


 
ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
۱۹- هدایت و آموزش کارکنان در اجرایی برنامه های آموزش یواحدهای ذیربط
۲۰- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات،پوسترها،فیلم ها وپمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
۲۱- ثبت و گزارش کلیه فعلیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
۲۲- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
۲۳- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
۲۴- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق :
- کنترل و حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایت مندی مددجویان
- بررسی رضایت مندی کارکنان
۲۵- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری(درشیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
۲۶- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری
۲۷- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری