previous pauseresume next

پرستار كنترل عفونت

 خانم معصومه ابوطالبی  پرستار کنترل عفونت بیمارستان
 
شرح وظایف پرستار کنترل عفونت به شرح ذیل می باشد:
 
۱- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
۲- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبتها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
۳- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادرپرستاری،دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت باهمکاری سوپرویزر آموزشی
۴- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترلعفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
۵- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت
۶- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
۷- نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثربخشی آموزشی
۸- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
۹- تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش هایویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
۱۰- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
۱۱- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود
۱۲- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص،تحقیق،کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی
۱۳- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی