previous pauseresume next

تغذيه

جهت تغذیه بیماران  لازم است به نکات زیر توجه شود.

    -  توصیه های تغذیه در دوران بارداری                       جهت دانلود  فایل اینجا کلیک کنید.

   - توصیه  های تغذیه در بیماران تنفسی                    جهت دانلود  فایل اینحا  و اینجا کلیک کنید.

   - توصیه  های تغذیه در دوران شیر دهی                   جهت دانلود  فایلها اینجا و اینجا  کلیک کنید.

   - توصیه  های تغذیه در مبتلایان سوءهاضمه              جهت دانلود  فایل اینجا کلیک کنید.

   - توصیه های تغذیه سالم                                      جهت دانلود  فایل اینجا کلیک کنید.

   -توصيه هاي تغذيه در افراد مبتلا به ديابت                  جهت دانلود  فایل اينجا كليك كنيد.

   -توصيه هاي تغذيه در بيماران قلبی                          جهت دانلود  فایل اینجا کلیک کنید.

   - تغذیه در دیابت                                                         جهت دانلود فایل اینجاو اینجا کلیک کنید.